Rhannu Cymraeg English

Diffiniadau o oedolion mewn perygl o gamdriniaeth ac esgeulustod

Adref 1

Dylai pob ymarferydd fod yn ymwybodol o'r diffiniad o gamdriniaeth ac esgeulustod yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 , yn ogystal ag:

Awgrymiadau Ymarfer: arwyddion a dangosyddion o gamdriniaeth ac esgeulustod

Mae hyn yn hanfodol er mwyn cyfathrebu a mynd i'r afael â phryderon am niwed mewn modd ystyrlon.

Mae a126(1) Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn diffinio oedolyn sy’n wynebu risg fel oedolyn sydd:

  1. Yn profi neu mewn perygl o brofi camdriniaeth neu esgeulustod,
  2. Yn meddu ar anghenion am ofal a chymorth (p'un a yw'r awdurdod yn diwallu unrhyw un o'r anghenion hynny ai peidio), ac
  3. O ganlyniad i'r anghenion hynny, na all amddiffyn ei hun rhag camdriniaeth neu esgeulustod neu’r perygl ohonynt.

Mae'n bwysig nodi:

Camdriniaeth

Gall camdriniaeth:

Awgrymiadau Ymarfer: Arwyddion a Dangosyddion Posibl o Gamdriniaeth ac Esgeulustod mewn Oedolyn sy’n wynebu risg

Esgeulustod

Mae hyn yn disgrifio methiant i ddiwallu anghenion sylfaenol unigolyn, anghenion corfforol, emosiynol, cymdeithasol neu seicolegol, sy'n debygol o arwain at amhariad ar lesiant yr unigolyn (er enghraifft, nam ar iechyd yr unigolyn). Gall ddigwydd mewn ystod o leoliadau, fel annedd breifat, darpariaeth breswyl neu ofal dydd.

Dylai ymarferwyr fod yn ymwybodol y gallai'r ymddygiadau canlynol roi'r oedolyn sy’n wynebu risg o gamdriniaeth neu esgeulustod:

Mae'n bwysig nodi NAD yw hon yn rhestr gynhwysfawr. Yn hytrach, fe'i darperir i gynnig rhai awgrymiadau i ymarferwyr a allai eu rhybuddio am gamdriniaeth neu esgeulustod posibl mewn oedolyn.

Awgrymiadau Ymarfer: Arwyddion a Dangosyddion Posibl o Gamdriniaeth ac Esgeulustod mewn Oedolyn sy’n wynebu risg


1Safeguarding Adults at Risk Definitions Ann Craft Trust