Rhannu Cymraeg English

Atal a chymorth cynnar i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon sy’n dod i’r amlwg

Adref 1

Gall camdriniaeth ac esgeulustod gael effaith sylweddol ar oedolion sy’n wynebu risg (Gweler arwyddion a dangosyddion o gamdriniaeth ac esgeulustod). Fodd bynnag, gall cymorth cynnar, y cyfeirir ato hefyd fel ymyrraeth gynnar:

Mae'n bwysig felly bod cymorth cynnar yn cael ei gynnig i oedolion pryd bynnag y bo hynny'n bosibl i'w hatal rhag iddynt ddod yn oedolion sy’n wynebu risg.

Mae'r tasgau i ymarferwyr sydd mewn cyswllt ag oedolion a allai fod yn agored i ddod yn oedolion sy’n wynebu risg o gamdriniaeth ac esgeulustod yn ddeublyg:

ac, os nad yw hyn yn effeithiol:

Awgrymiadau Ymarfer: Nodi Oedolion a'u Gofalwyr a allai fod angen Ymyrraeth Gynnar i Atal yr Oedolyn rhag dod yn Oedolyn sy’n wynebu risg o Gamdriniaeth ac Esgeulustod