Yn ol Rhannu Cymraeg English

Awgrymiadau Ymarfer: 10 egwyddor aallweddol ar gyfer rheoli datgeliadau camdriniaeth ac esgeulustod

Mae Ruth Marchant a’r Triangle Consultancy1 wedi datblygu canllawiau i reoli datgeliadau. Mae'r canllaw hwn yn seiliedig ar flynyddoedd o gymryd tystiolaeth gan dystion bregus. Defnyddiwyd y tystiolaethau hyn yn llwyddiannus yn y llys. Datblygwyd y Canllawiau, y cyfeirir atynt fel 'Agor Drysau', ar gyfer plant, ond fe'i haddaswyd yma fel eu bod yn berthnasol i oedolion sy’n wynebu risg.

Os yw ymarferydd i gymryd sylw, ymgysylltu ag oedolyn sy’n wynebu risg ac ymateb yn ofalus ac yn dda, mae angen iddo wybod sut i 'agor drysau' i'r person hwnnw fel ei fod yn teimlo'n ddiogel ac yn gallu dweud ei ddweud.

Dylai'r 10 egwyddor allweddol ganlynol lywio'r dull gweithredu.

 1. Os yw oedolyn sy’n wynebu risg yn dweud neu’n dangos camdriniaeth bosibl, gwrandewch yn ofalus, gyda 100% o'ch sylw, hyd yn oed os ydych chi'n edrych fel eich bod chi'n gwneud rhywbeth arall. Mae hyn yn dangos eich bod yn cymryd yr hyn maent yn ei ddweud o ddifrif. Mae llawer o unigolion yn ei chael hi'n haws os nad oes angen iddynt gadw cyswllt llygad.
 2. Gadewch i'r person ddweud wrthych beth maent eisiau ei ddweud wrthych, neu ddangos i chi, heb ymyrraeth, yr hyn maent eisiau ei ddangos i chi, cyn belled â'u bod nhw ac eraill yn ddiogel. Os yw'r amser neu'r lle yn anodd, efallai y gallwch chi addasu'r amgylchedd yn hytrach nag ymyrryd neu atal y person (er enghraifft, symud pobl eraill, lleihau sain yn yr ystafell, a cheisio cael beiro a llyfr nodiadau gerllaw bob amser).
 3. Os nad ydych chi'n siŵr beth ddywedodd neu wnaeth y person, neu os nad ydych chi'n siŵr beth oeddent yn ei olygu, cynigiwch wahoddiad agored, er enghraifft, 'dywedwch fwy wrthyf am hynny' neu 'dangoswch hynny i mi eto'. Ceisiwch osgoi arwain cwestiynau fel beth, pwy, pam, gan y gallai hynny effeithio ar ymchwiliadau pellach gan yr heddlu.
 4. Dywedwch bethau fel 'uhuh' neu 'mmhmm' i ddangos eich bod chi'n gwrando neu ailadroddwch iddynt yr hyn maent wedi'i ddweud wrthych. Mae'r rhain yn bethau diogel i'w dweud oherwydd eu bod yn annog y person i barhau, heb gyfeirio eu stori mewn unrhyw ffordd. Mae dweud 'Iawn' neu 'ie' yn fwy peryglus oherwydd gall y rhain awgrymu cymeradwyo'r hyn sy'n cael ei ddweud, ac nid yw rhai pethau y mae angen iddynt eu dweud yn iawn mewn gwirionedd.
 5. Gwnewch yn glir trwy eich ymddygiad ac iaith eich corff eich bod yn bwyllog ac yn iawn a bod gennych amser. Rhowch gymaint o le corfforol ag sydd ei angen i’r oedolyn sy’n wynebu risg.
 6. Addaswch eich iaith a'ch arddull gyfathrebu yn unol ag anghenion yr unigolyn. Byddwch yn glir am yr hyn y mae angen i chi ei wybod. Gadewch i'r person ddefnyddio ei eiriau ei hun.
 7. Ceisiwch gael dim ond digon o wybodaeth i ddarganfod pa gamau sydd eu hangen. Gwnewch gofnod gofalus o'r hyn a ddywedasant ac a wnaethant, ac unrhyw gwestiynau a ofynasoch cyn gynted ag y gallwch.
 8. Os yw oedolyn sy’n wynebu risg yn ceisio dangos gweithredoedd treisgar neu rywiol gan ddefnyddio'ch corff chi, dywedwch yn bwyllog 'Ni allaf adael ichi wneud hynny', ac os oes angen, symudwch i ffwrdd.
 9. Os yw'n briodol, myfyriwch yn ôl gan ddefnyddio geiriau'r unigolyn ei hun. Dywedwch yn union yr hyn a ddywedont hwy, heb ehangu na diwygio na gofyn cwestiynau. Os yw'n briodol, gwnewch sylwadau i ddangos eich bod wedi sylwi ar yr hyn y maent yn ei wneud (e.e. 'rydych chi'n dangos i mi').
 10. Gadewch i'r person wybod beth fyddwch chi'n ei wneud nesaf, gan gynnwys wrth bwy y bydd rhaid i chi ddweud. Gall hyn fod yn syml iawn: 'Rydw i'n mynd i feddwl am hyn, ac yna fe ddof yn ôl atoch' yna efallai 'mae rhywun o'r heddlu yn mynd i ddod, maen nhw angen eich help. Arhosaf gyda chi pan fyddant yma.’

  Am ragor o wybodaeth, gweler:

1Marchant R (2019) Opening Doors: Best practice when a child might be showing or telling that they are at risk of harm in Horwath, J. and Platt, D The Child’s World The Essential Guide to Assessing Vulnerable Children and their Families; London, JKP.