Rhannu Cymraeg English

Rôl y gweithiwr cymdeithasol (cydlynydd cynllun amddiffyn, gofal a chymorth)

Adref 4

Mae disgwyl i’r awdurdod lleol, mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill, baratoi a chynnal y cynllun amddiffyn, gofal a chymorth.

Mae cydlynydd y cynllun amddiffyn, gofal a chymorth , y cyfeirir ato fel y gweithiwr cymdeithasol hefyd, yn bennaf gyfrifol am y cynllun ar ran yr awdurdod lleol.

Rhaid i’r gweithiwr cymdeithasol fod yn gyflogedig gan y gwasanaethau cymdeithasol, wedi ei gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a meddu ar gymwysterau, hyfforddiant a phrofiad priodol i ymgymryd â rôl y cydlynydd cynlluniau gofal a chymorth.

Cod Ymarfer Rhan 4 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Dylai cadeirydd y gynhadledd amddiffyn plant gyntaf sicrhau bod y gweithiwr cymdeithasol, sef y person a fydd yn gydlynydd y cynllun amddiffyn, gofal a chymorth, yn cael ei nodi.

Dylid cofnodi hyn yn y gynhadledd hefyd.

Os nad oes gweithiwr cymdeithasol a nodwyd sydd a chyfrifoldeb fel cydlynydd cynlluniau gofal a chymorth, rhaid rhoi gwybod yn syth i’r uwch reolwr perthnasol sy’n gyfrifol am ddiogelu yn y gwasanaethau cymdeithasol.

Cyfrifoldebau’r gweithiwr cymdeithasol (y cydlynydd cynllun gofal a chymorth)

Dylai’r gweithiwr cymdeithasol:

Mae hyn yn cynnwys:

Rhaid rhoi gwybod am unrhyw newid i gydlynydd cynlluniau amddiffyn, gofal a chymorth ar lafar a’i gadarnhau’n ysgrifenedig i’r holl asiantaethau perthnasol a’r teulu gan y gweithiwr cymdeithasol sy’n rhoi’r gorau i gyfrifoldeb neu’i reolwr llinell sy’n goruchwylio. Hefyd rhaid newid y Gofrestr Amddiffyn Plant yn brydlon.