Rhannu Cymraeg English

Y grŵp craidd

Adref 4

Mae’r grŵp craidd yn grŵp amlasiantaeth o ymarferwyr sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu cynllun amddiffyn, gofal a chymorth a’i roi ar waith.

 • dylai’r cydlynydd cynlluniau amddiffyn, gofal a chymorth alw’r grŵp ynghyd;
 • mae pob aelod o’r grŵp craidd yn berchen yn gyfartal ar y cynllun amddiffyn, gofal a chymorth a’r un mor gyfrifol amdano a dylai gydweithredu i gyflawni ei nodau;
 • mae gan aelodau grŵp craidd gyfrifoldeb am herio a rhoi gwybod am bryderon pan fônt yn credu nad yw’r cynllun yn amddiffyn y plentyn rhag y risg o gamdriniaeth, esgeulustod neu ffurfiau eraill o niwed .

Aelodau'r grŵp craidd

Penderfynir ar aelodaeth ar adeg cofrestru a bydd yn cynnwys:

 • y plentyn (a / neu eiriolwr -gyda chytundeb y plentyn);
 • y cydlynydd cynlluniau gofal a chymorth (gweithiwr cymdeithasol);
 • aelodau teulu perthnasol (gan gynnwys plant eraill);
 • ymarferwyr a/neu ofalwyr maeth sydd â chyswllt uniongyrchol â’r teulu;
 • pob ymarferydd sy’n ymwneud yn fawr â’r plentyn a’i deulu a gallai gynnwys ymarferwyr o wasanaethau gadael gofal neu wasanaethau i oedolion perthnasol;
 • os bydd asiantaeth arall yn ymwneud â’r teulu, tra bo’r plentyn ar y gofrestr, gallai’r cydlynydd ei gwahodd i ymuno â’r grŵp craidd.

Ni chyfyngir ar aelodaeth a gall gynnwys pobl o’r maes iechyd, addysg, y sector gwirfoddol ac ati.

Awgrymiadau Ymarfer: Sicrhau Cyfranogiad Gweithredol gan Ymarferwyr yn y Grŵp Craidd

Cyfarfod cyntaf y grŵp craidd

Dylid cynnal y cyfarfod cyntaf ymhen 10 diwrnod gwaith o’r gynhadledd amddiffyn plant y cofrestrwyd y plentyn ynddi.

Diben cyfarfod cyntaf y grŵp craidd yw:

 • datblygu’r cynllun amlinellol a grëwyd yn y gynhadledd amddiffyn plant gyntaf yn gynllun amddiffyn, gofal a chymorth manwl;
 • pennu’n fanwl yr hyn y mae angen i aelodau teulu ei wneud i gadw eu plant yn ddiogel;
 • sicrhau bod y teulu’n deall yr hyn a ddisgwylir ganddynt a pham;
 • ystyried sut y gall ymarferwyr weithio’n benodol â’r teulu i gefnogi’r teulu i wneud newidiadau angenrheidiol i wella profiad y plentyn o fywyd a’i amddiffyn rhag niwed;
 • egluro rolau a chyfrifoldebau ymarferwyr ac aelodau teulu sy’n ymwneud â’r cynllun amddiffyn plant;
 • cytuno ar amlder cyswllt â’r plentyn gan y cydlynydd amddiffyn, gofal a chymorth (gweithiwr cymdeithasol) a/neu aelodau grŵp craidd eraill;
 • cael gwybod pa asesiadau eraill ac arbenigol sydd eu hangen a phwy fydd yn comisiynu’r rhain;
 • pennu cerrig milltir sy’n canolbwyntio ar y plentyn a mesuriadau canlyniadau penodol i sicrhau bod pob aelod o’r grŵp craidd yn deall bywyd y plentyn/plant ar adeg dad-gofrestru;
 • nodi trefniadau wrth gefn os na fydd aelodau teulu’n cydymffurfio â’r cynllun.

Awgrymiadau Ymarfer: Cyfarfod Cyntaf y Grŵp Craidd – Arfer Effeithiol

Datblygu’r cynllun amddiffyn, gofal a chymorth

Erbyn diwedd cyfarfod cyntaf y grŵp craidd dylai’r teulu a’r ymarferwyr ddeall y canlynol yn glir:

 • Y risgiau i’r plentyn a nodwyd;
 • y rhesymeg ar gyfer y cynllun;
 • cynnwys y cynllun amddiffyn, gofal a chymorth;
 • yr hyn a ddisgwylir gan bob aelod teulu a phob ymarferydd;
 • dymuniadau a theimladau’r plentyn;
 • barn y rhiant/rhieni.

Cyflawnir hyn trwy:

 • sicrhau bod dealltwriaeth a rennir o’r risgiau sydd o niwed sylweddol ;
 • ychwanegu manylion i’r cynllun gwreiddiol a grëwyd yn y gynhadledd i wneud yn glir y cyswllt rhwng anghenion y plentyn, camau gweithredu gan y teulu a’r ymarferwyr a chanlyniadau sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Dyluniwyd y cwestiynau canlynol i gyflawni hyn:

 • Ydyn ni’n rhannu dealltwriaeth o’r pryderon ynghylch niwed sylweddol a’r ffyrdd y maent yn effeithio ar y plentyn, fel y nodwyd yn y gynhadledd? Os na, beth yw’r gwahaniaethau? Sut ydyn ni’n mynd i’r afael â hyn?
 • Beth mae’r rhiant/rhieni a’r plentyn am ei gyflawni?
 • Sut beth fyddai profiad y plentyn o fywyd bob dydd pe baem yn mynd i’r afael â'r pryderon?
 • O ystyried hyn, beth yw ein mesurau canlyniadau terfynol?
 • Sut byddwn ni’n mesur newid ychwanegol?
 • Beth ydyn ni’n ei wybod am allu ac ysgogiad y rhiant/rhieni i ymgysylltu â’r cynllun er mwyn bodloni anghenion amddiffyn, gofal a chymorth y plentyn?
 • Sut gallwn ni adeiladu ar gryfderau rhianta?
 • Beth yw’r rhwystrau i newid?
 • Beth ydyn ni’n ei wybod am ymddygiad rhianta ac ymgysylltu â gwasanaethau yn y gorffennol a ddylai lywio’r cynllun?
 • Sut gall ymarferwyr ddangos eu hymrwymiad i gymorth a gweithio gyda'r teulu i sicrhau y caiff anghenion amddiffyn, gofal a chymorth y plentyn eu bodloni?

D.S. Nid yw hon yn rhestr ollgynhwysfawr.

Awgrymiadau Ymarfer: O’r Cynllun Amlinellol i Gynllun Amddiffyn, Gofal a Chymorth Ymarferol

Awgrymiadau Ymarfer: Nodi Ymyraethau Effeithiol ar gyfer Plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant