Rhannu Cymraeg English

Cyflwyno ymyriadau priodol: Cyd-gynhyrchu

Adref 1

Mae'n hanfodol bod yr oedolyn yn cymryd rhan weithredol yn y broses o benderfynu ar y ffordd orau y gellir diwallu ei anghenion er mwyn ei atal rhag dod yn oedolyn sy’n wynebu risg a phrofi camdriniaeth neu esgeulustod.

Rhaid gweld a gwrando ar yr oedolyn ac ystyried ei ddymuniadau a'i deimladau, beth bynnag fo'i ddull cyfathrebu.

Dylai ymgysylltu â'r hyn y mae'r oedolyn yn ei ddweud o safbwynt yr hyn sy'n digwydd iddo, a gwrando arno, fod yn gonglfaen ymyrraeth a chefnogaeth effeithiol.

Mae oedolion a'u gofalwyr yn fwy tebygol o ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cynnar:

Gall ymyriadau gael eu darparu gan ymarferwyr o ystod amrywiol o ddisgyblaethau sydd mewn cysylltiad â'r oedolyn sy’n wynebu risg a'u gofalwr/gofalwyr.

Wrth benderfynu ar yr ymyriadau mwyaf priodol, dylid ystyried:

Early Intervention Foundation (EIF) (2018) Ynglŷn ag ymyrraeth gynnar: pam ei fod yn bwysig

https://socialcare.wales/cms_assets/hub-downloads/Principles-Resource-Guide_March-17.pdf

Awgrymiadau Ymarfer: Hwyluso Ymgysylltiad â’r Oedolyn mewn perygl

Awgrymiadau Ymarfer: Egwyddorion allweddol ar gyfer ymyriadau cymorth cynnareffeithiol