Rhannu Cymraeg English

Cyfrifoldebau i hysbysu

Adref 2

Mae a.128 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yn manylu’r ddyletswydd sydd ar bartneriaid perthnasol’](#tooltip) dan adran 162 y Ddeddf i hysbysu am oedolion a phlant, yn cynnwys plant heb eu geni, y mae ganddynt achos rhesymol i amau eu bod yn wynebu risg o gael eu cam-drin.

Partneriaid perthnasol yw:

a) Y corff plismona lleol a phrif swyddog yr heddlu ar gyfer ardal heddlu y mae unrhyw ran ohoni yn ardal yr awdurdod lleol;

b) Unrhyw awdurdod lleol arall y mae’r awdurdod yn cytuno y byddai’n briodol i gydweithio ag ef dan yr adran hon;

c) Yr Ysgrifennydd Gwladol i’r graddau y mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn cyflawni swyddogaetha dan adrannau 2 a 3 Deddf Rheoli Troseddwyr 2007 mewn perthynas â Chymru;

d) Unrhyw ddarparwr Gwasanaethau prawf y mae gofyn iddo dan drefniadau dan adran 3(2) Deddf Rheoli Troseddwyr 2007 i weithredu fel partner perthnasol i’r awdurod;

e) Bwrdd iechyd lleol ar gyfer unrhyw ardal neu ran o ardal sy’n rhan o ardal yr awdurdod

f) Ymddiriedolaeth GIG sy’n darparu gwasanaethau yn ardal yr awdurdod;

g) Gweinidogion Cymru i'r graddau eu bod yn cyflawni swyddogaethau o dan Ran 2 o'r Learning and Skills Act 2000;

h) Y fath berson, neu berson o’r fath ddisgrifiad, fel y manylir gan y rheoliadau.

Cyfrifoldebau i’r rhai hynny na chynhwysir fel partneriaid perthnasol

Mae disgwyl i’r rhai nad yw eu hasiantaethau wedi eu cynnwys fel ‘partneriaid perthnasol’ uchod hefyd gyfeirio unrhyw bryderon diogelu yn yr un modd â’r rhai â dyletswydd benodol i hysbysu. Mae hyn yn cynnwys ymarferwyr a delir a rhai na thelir mewn sefydliadau trydydd sector (mae hyn yn cynnwys: contractwyr annibynnol ac is-gontractwyr, sefydliadau annibynnol a sefydliadau preifat). Dylai gwirfoddolwyr gytuno i gydymffurfio â chod ymarfer gyda’r sefydliad lle maent yn gwirfoddoli.