Rhannu Cymraeg English

Dyletswydd i hysbysu am bryderon (gan gynnwys cam-drin ac esgeulustod) am ymarferydd

Adref 2

Mae’n bwysig nad yw ymarferwyr yn anwybyddu nac yn diystyru amheuon am ymarferydd arall neu gydweithiwr a allai fod yn cam-drin, esgeuluso neu achosi niwed i blentyn neu oedolyn sy’n wynebu risg.

Mae dyletswydd ar bob ymarferydd i ddiogelu oedolion sy’n wynebu risg, gan gynnwys eu diogelu rhag camdriniaeth gan weithiwr proffesiynol, gofalwr cyflogedig neu wirfoddolwr. Felly, mae’r ddyletswydd i hysbysu unrhyw bryderon ynghylch cam-drin ac esgeulustod posibl yn berthnasol yn y sefyllfaoedd hyn. Mae’r ddyletswydd hon hefyd yn berthnasol mewn sefyllfaoedd lle amheuir cam-drin yn unig.

Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Dyletswydd i hysbysu am bryderon proffesiynol mewn bywyd preifat

Enghreifftiau: Mae ymarferydd yn ymwybodol bod athro sy’n byw ar ei stryd yn cam-drin ei bartner yn gorfforol. Mae ffrind yn dweud wrthych bod ei waith mor hawdd gan ei fod yn cysgu yng nghartref person hŷn â demensia. Mae’n dweud ei fod yn gadael y person dan sylw yn ei ystafell wely yn gwylio’r teledu ar ôl i’r gofalwyr gwblhau eu galwad olaf am 6pm ac nad yw’n edrych i weld a yw popeth yn iawn.

Mae’n rhaid i’r holl sefydliadau sicrhau bod disgrifiadau swyddi, codau ymddygiad a chontractau/cytundebau lefel gwasanaeth yn cynnwys y ddyletswydd i hysbysu a ddiogelu oedolion.

Mae’n rhaid i aelodau staff/gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr fod yn ymwybodol bod dyletswydd arnynt i hysbysu pryderon ynghylch ymddygiad gweithwyr proffesiynol/gwirfoddolwyr eraill. Mae’n rhaid i bob sefydliad sicrhau bod ganddo weithdrefnau chwythu’r chwiban.

O.N. Diogelir rhai Chwythwyr Chwiban penodol dan Ddeddf Datgelu Budd Cyhoeddus 1998 and the Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth 2015

Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Awgrymiadau ar gyfer Ymarfer: Pryderon Proffesiynol