Rhannu Cymraeg English

Casglu a rhannu gwybodaeth fel rhan o ymholiadau a126 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Adref 3 rhan 1

Mae ymholiadau a126 effeithiol yn dibynnu ar gasglu, rhannu a dadansoddi gwybodaeth am anghenion diogelu, gofal a chymorth yr oedolyn sy’n wynebu risg. Dangosir y wybodaeth y dylid ei chasglu fel rhan o'r ymholiadau yn y Blwch Casglu Gwybodaeth.


CASGLU GWYBODAETH

Y pryder

Meysydd i’w hystyried:

Enw a manylion perthnasol yr unigolyn sy’n destun yr ymholiadau. Y dystiolaeth y seilir yr ‘achos rhesymol i amau’ arni.

Cofnod o unrhyw achosion o gam-drin y mae’r unigolyn wedi’u dioddef, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol:


Effaith y camdriniaeth ar yr oedolyn sy’n wynebu risg.

Materion eraill y dylai’r rhai sy’n cynnal yr ymholiadau eu hystyried er mwyn penderfynu a yw’r anghenion diogelwch, gofal a chymorth yn cael eu hateb.


CASGLU GWYBODAETH

Canlyniadau sy’n canolbwyntio ar y person

Meysydd i’w hystyried:CASGLU GWYBODAETH

Y cyd-destun

Meysydd i’w hystyried:Rhannu gwybodaeth â gwasanaethau cymdeithasol

Dylai unrhyw wybodaeth sy’n cael ei rhoi ar gyfer ymholiadau mewn achosion o oedolyn sy’n wynebu risg:

  1. Yn angenrheidiol ac yn gymesur

Ystyried natur y cais ac at ba ddiben y caiff y wybodaeth ei defnyddio.

Er enghraifft, gwybodaeth am ymddygiad presennol yr oedolyn sy’n wynebu risg sy’n awgrymu neu’n gwrth-ddweud ei fod yn dioddef o gam-drin neu esgeuluso.
  1. Yn berthnasol

Hynny yw, rhoi gwybodaeth sy’n briodol i’r cais penodol.

Er enghraifft, mae angen i’r gwasanaethau cymdeithasol wybod am unrhyw bryderon blaenorol y gallai asiantaeth fod wedi’u cael ynghylch cam-drin neu esgeuluso’r oedolyn sy’n wynebu risg.
  1. Yn ddigonol

Hynny yw, bod gwybodaeth a ddarperir yn ddigonol i sicrhau bod modd ei deall a dibynnu arni.

Er enghraifft, gwybodaeth benodol am ymddygiad sy’n awgrymu neu’n gwrth-ddweud yr awgrym bod oedolyn yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, megis dechrau crynu pan ddaw gofalwr penodol i’r ystafell.
  1. Yn gywir

Hynny yw, ar sail ffeithiau ac nid rhagdybiaethau.

Er enghraifft, bod yn benodol o ran beth a welwyd, gan bwy, megis gwelwyd ymateb yr oedolyn sy’n wynebu risg pryd bynnag y mae ym mhresenoldeb gofalwr penodol gyda manylion y staff sydd wedi gweld yr ymddygiad. Mae cywirdeb hefyd yn golygu gwahaniaethu rhwng ffaith a barn.

  1. Yn ddiogel

Hynny yw, mae gwybodaeth a rennir wedi’i chyfyngu i’r bobl mae arnynt angen ei gwybod go iawn, a chaiff ei rhannu’n ddiogel.

Er enghraifft, gwirio y caiff unrhyw wybodaeth a roddir ei chadw’n ddiogel.
  1. Yn amserol

Hynny yw, mae wedi’i gyfyngu i’r hyn mae ei angen ar gyfer sefyllfa benodol ar adeg benodol.

Er enghraifft, os oes angen y wybodaeth ar frys er mwyn amddiffyn ar unwaith. Mae’n bosibl na fydd hi’n bosibl cael cydsyniad yr oedolyn sy’n wynebu risg cyn rhannu gwybodaeth.
  1. Wedi’i gofnodi Hynny yw, cofnodi’n ysgrifenedig yr hyn sydd wedi ei rannu, a pham.
Er enghraifft, bod yn eglur o ran pa wybodaeth sydd wedi’i rhannu, gyda phwy ac at ba ddiben yn unol â gweithdrefnau cofnodi’r asiantaeth.

Gall rhai rheolwyr a staff rheng flaen fod yn or-ofalus wrth rannu gwybodaeth bersonol, yn enwedig os yw hynny’n groes i ddymuniadau’r unigolyn dan sylw. Mae’n bosibl y gallent gamgymryd bod angen tystiolaeth gadarn cyn rhannu gwybodaeth.

Mae amgylchiadau penodol pan all ymarferwyr drechu’r dyletswydd cyfrinachedd at gleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth. Gweler yr amgylchiadau hynny isod:

Mae’n bwysig bod staff yn ystyried y risgiau o beidio â rhannu gwybodaeth ddiogelu wrth wneud penderfyniadau.

Os yw un partner yn amharod i rannu gwybodaeth am bryderon diogelu yn barhaus, yna dylid cyfeirio’r mater at Uned Fusnes y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol (BDORh). Dylai’r BDORh drafod y mater, gan gynnwys y rhesymau a roddodd y sefydliad dros beidio â rhannu’r wybodaeth. Bydd y BDORh yn rhoi cyngor ar pa gamau gweithredu i’w cymryd.

Awgrymiadau Ymarfer: saith rheol euraidd ar gyfer rhannu gwybodaeth