Rhannu Cymraeg English

Y Drafodaeth / Cyfarfod Strategaeth: y diben

Adref 3 rhan 1

Os daw’r ymholiadau a126 i gasgliad bod gan y gwasanaethau cymdeithasol reswm teg i amau bod oedolyn yn wynebu risg o gam-driniaeth, dylid cynnal cyfarfod/trafodaeth strategaeth dros y ffôn, cynhadledd fideo neu wyneb yn wyneb. Y diben yw penderfynu pa gamau gweithredu y dylid eu cymryd i sicrhau y diwallir anghenion diogelwch, gofal a chymorth yr oedolyn sy’n wynebu risg. Yr ymarferydd arweiniol sy’n gyfrifol am wneud y penderfyniad hwn ac am gadw cofnod.

D.S. Mae cyfarfodydd/trafodaethau strategaeth yn dermau cyfnewidiol, gellir eu cynnal mor aml ac am gyhyd ag y bo angen.

Mae’r amgylchiadau canlynol yn enghreifftiau o adegau pan ddylid trefnu trafodaeth/cyfarfod strategaeth. Mae’r rhain yn cynnwys amheuaeth o:

cam-drin yr oedolyn sy’n wynebu risg yn rhywiol;

 • Camfanteisio rhywiol;
 • Esgeulustod;
 • Anafiad corfforol;
 • Cam-drin emosiynol;
 • Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod;
 • Masnachu pobl a/ neu gaethwasiaeth;
 • Camdriniaeth honedig gan berson sydd mewn swydd lle yr ymddiriedir ynddo;
 • Camdriniaeth honedig gan aelod o staff/gweithiwr proffesiynol yn rhinwedd ei swydd broffesiynol neu breifat;
 • Digwyddiad o gamdriniaeth sylweddol neu sy’n digwydd dro ar ôl tro;
 • Mae trefniadau diogelu’r cyhoedd amlasiantaeth (MAPPA) wedi nodi risg posibl i oedolyn sy’n wynebu risg o garcharwr sy’n cael ei ryddhau o’r ddalfa.

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr.

Mae’r drafodaeth / cyfarfod strategaeth yn fforwm i:

 • rannu gwybodaeth;
 • sicrhau bod unrhyw gynllun diogelu dros dro sy’n deillio o wiriadau a’r gwerthusiad cyntaf ar waith ac yn diogelu’r oedolyn sy’n wynebu risg rhag camdriniaeth ac esgeulustod;
 • ystyried lefel y risg a nodir;
 • nodi swyddogaethau a chyfrifoldebau perthnasol; y tasgau penodol mae angen eu cyflawni, materion yn ymwneud â chydweithio; cyfathrebu a'r defnydd gorau o sgiliau, arbenigedd ac adnoddau;
 • ystyried dymuniadau’r oedolyn sy’n wynebu risg, ac os nad oes ganddo’r galluedd meddyliol, dymuniadau ei gynrychiolwyr
 • sicrhau y caiff unrhyw asesiadau eu cwblhau;
 • penderfynu ar gamau gweithredu.

Gallai mwy nag un cyfarfod/trafodaeth strategaeth fod yn addas, yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos, er enghraifft i:

 • nodi gwybodaeth ychwanegol sydd angen ei chasglu;
 • adolygu camau gweithredu gan ystyried gwybodaeth a/neu dystiolaeth a ddaw i’r amlwg;
 • ystyried yn briodol gymhlethdod yr achos;
 • ystyried camau gweithredu a’r canlyniadau a ddymunir.

Rhaid i bob trafodaeth/cyfarfod adolygu’r pryderon cam-drin a/neu esgeuluso’r oedolyn sy’n wynebu risg ac oedolion neu blant eraill sy’n wynebu risg a chytuno ar gamau i reoli hyn. Cyn belled â bod proses ar gyfer nodi a oes angen diogelu a chamau ar gyfer cytuno ar yr hyn sydd angen ei wneud i gadw'r person yn ddiogel, gall y dulliau a ddefnyddir fod yn gyfarfod neu drafodaeth strategaeth. Fodd bynnag, rhaid cael dull i roi adborth i'r oedolyn.

I gael rhagor o wybodaeth y cyfrifoldeb i aelodau’r grŵp strategaeth i ddarparu’r cynllun amddiffyn gofal a chymorth gweler cyfrifoldebau cynllunio aelodau’r cyfarfod strategaeth (y grŵp strategaeth).

Awgrymiadau Ymarfer: Trafodaeth neu Gyfarfod Strategaeth?

Awgrymiadau Ymarfer: Asesu Risg a Dull sy’n Canolbwyntio ar y Person

Awgrymiadau Ymarfer: Offerynnau Asesu Risg