Rhannu Cymraeg English

Trosolwg o’r adran

Adref 4

Mae’r adran hon yn nodi rolau a chyfrifoldebau ymarferwyr o ran cynllunio a chyflawni ymyriadau i fodloni anghenion gofal, cymorth a diogelu oedolyn sy’n wynebu perygl risg.

Gwneir hyn drwy:

oedolyn sy’n wynebu risg o gamdriniaeth a/neu esgeulustod: y cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth.

Mae gan ymarferwyr sy’n gweithio gyda’r oedolyn sy’n wynebu risg rôl a chyfrifoldebau mewn perthynas â’r cynllun diogelu amddiffyn gofal a chymorth. Mae rolau penodol yn cynnwys:

Mae cyflawni’r cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth yn gofyn i’r grŵp strategaeth ddilyn y gweithdrefnau a amlinellir mewn perthynas â:

  • datblygu’r cynllun
  • nodi camau ac ymyriadau
  • cynnal cyfarfodydd strategaeth dilynol: monitro ac adolygu
  • ystyried camau i’w dilyn pan fydd ymarferydd yn credu nad yw oedolyn sy’n wynebu risg yn cael ei ddiogelu’n ddigonol gan y cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth.

Mae cynnwys yr oedolyn sy’n wynebu perygl mewn gwaith cynllunio yn cynnwys:

  • sicrhau ymgysylltu
  • oedolyn sy’n wynebu risg nad yw’n cytuno â’r cynllun: lleihau niwed
  • diffyg ymgysylltiad y gofalwyr neu aelodau o’r teulu gyda’r cynllun
  • gwrthod mynediad i’r oedolyn

Mae adolygu’r broses diogelu oedolion (amddiffyn oedolion) yn gofyn i ymarferwyr:

  • adolygu’r cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth;

a sicrhau

  • cyfranogiad yr oedolyn sy’n wynebu risg yn y cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth.

Mae’r gweithdrefnau sy’n ymwneud â chau’r broses ddiogelu (amddiffyn oedolyn) wedi’u hamlinellu gyda manylion penodol ar gau oherwydd diffyg ymgysylltiad parhaus gan yr oedolyn sy’n wynebu risg.

Mae rhan olaf yr adran hon yn rhoi canllaw ar gwynion.